Thông báo: Chiêu sinh lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Thạc sỹ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành Chính, Quản lý công

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 1723/TB-PHHCM, ngày 1 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà nội - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh về Chiêu sinh lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Thạc sỹ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành Chính, Quản lý công