Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, nhằm tập hợp giai cấp nông dân trong cuộc đấu tranh độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là tổ chức Hội đầu tiên của giai cấp nông dân do Đảng thành lập và lãnh đạo, là tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai cấp Nông dân (ND) Việt Nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn; đoàn kết giai cấp, gắn bó với các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp quan trọng sự phát triển đất nước.

Nhận thức rõ vai trò, sức mạnh to lớn của giai cấp ND đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, từ khi ra đời (3-2-1930), Đảng ta đã có chủ trương tiến hành xây dựng các tổ chức cách mạng quần chúng. Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, nhằm tập hợp giai cấp ND trong cuộc đấu tranh độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là tổ chức Hội đầu tiên của giai cấp ND do Đảng thành lập và lãnh đạo, là tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, Hội ND Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào ND và xây dựng nông thôn mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, giai cấp ND, Hội ND tỉnh ta ngày càng phát triển vững mạnh. Đặc biệt, sau 28 năm tái lập tỉnh, nông nghiệp, ND, nông thôn đã đạt được quả khá toàn diện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất; diện mạo nhiều vùng nông thôn đổi mới. Đời sống vật chất tinh thần người dân hầu hết các vùng nông thôn được cải thiện. Vị thế chính trị của giai cấp ND ngày càng được nâng cao.

Nông dân huyện Ninh Sơn ứng dụng công nghệ cao vào trồng dưa lưới. Ảnh: Văn Nỷ

Để có được những kết quả quan trọng này, các cấp hội đã tích cực triển khai, tuyên truyền, vận động hội viện, ND thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà trọng tâm trong những năm qua đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, ND, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”...

Nhiệm vụ hỗ trợ ND sản xuất, chăm lo đời sống cho hội viên luôn được quan tâm đẩy mạnh. Hội ND tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng; đồng thời tổ chức, xây dựng, quản lý các nguồn quỹ cho hàng chục ngàn hội viên, ND vay hàng ngàn tỷ đồng thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp, kinh doanh. Ngoài hỗ trợ vốn làm ăn, các cấp Hội còn chủ động phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, ND; vận động hội viên, nông dân nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khô hạn, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và thu nhập.

Ngoài ra, cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn: ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; ND thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào ND tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương ND điển hình tiên tiến vượt khó, say mê tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chăm sóc cải tạo cây trồng, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo... Qua đó từng bước xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch. Kinh tế nông thôn phát triển; thu nhập, đời sống cho hội viên, ND ngày được nâng cao.

Đất nước ta đang hội nhập từng ngày, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp Hội phát huy hơn nữa vai trò làm chỗ dựa vững chắc của các cấp chính quyền chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề về nông nghiệp, ND, nông thôn đến với ND. Thời gian tới, Hội ND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là các nghị quyết, quyết định của tỉnh về chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, ND, nông thôn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng, củng cố tổ chức Hội ND vững mạnh thực sự là “trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân trong phát triển nông nghiệp và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” cùng với các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động. Chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, dự án; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện, chính quyền xã để nâng cao chất lượng tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ ND về vốn, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, gắn biến đổi khí hậu, chuyển dịch kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh việc phối hợp nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; tổ chức học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội ND Việt Nam, toàn thể cán bộ, hội viên ND và giai cấp ND tỉnh nhà với tấm lòng yêu nước nồng nàn, kiên trung với Đảng, cần cù lao động, năng động sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, lập thành tích chào mừng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đóng góp sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.