Lực lượng vũ trang tỉnh: Nhiều giải pháp hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những ngày, trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lợi dụng các vụ việc liên quan đến một số cá nhân, tổ chức trong quân đội, các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, với nhiều âm mưu, thủ đoạn ra sức chống phá, nhằm “phi chính trị hóa quân đội”, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, các đơn vị trong toàn quân nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đơn vị.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ Quý IV - 2020.

Cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Chương trình số 04-CTr/BCĐ ngày 25-2-2020 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy về “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020”; Chỉ thị số 26/CT-BTL ngày 6-2-2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”… Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, quản lý chặt chẽ diễn biến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những suy nghĩ, hành động lệch hướng. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, về nhiệm vụ chính trị của quân đội, địa phương, đơn vị, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; về những kỹ năng mềm còn hạn chế, dễ bị cám dỗ, kích động, lôi kéo, mua chuộc của cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47, đội ngũ cộng tác viên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tích cực, chủ động tham gia tin, bài phản ánh, tuyên truyền các hoạt động của LLVT, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc. Trong quý III - 2020, có 18 chuyên đề, 72 tin, bài phản ánh, tuyên truyền về hoạt động của LLVT tỉnh được đăng tải, đưa tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận, Báo Quân khu 5, Báo Quân đội nhân dân và Kênh Quốc phòng Việt Nam. Có 9 tài khoản facebook của các cơ quan, đơn vị thường xuyên tham gia đấu tranh hiệu quả trên không gian mạng. Những hoạt động trên đã góp phần chuyển tải những thông tin chính thống, tích cực, hạn chế, ngăn chặn những nguồn tin trái chiều, ảnh hưởng xấu đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hoạt động sâu sát, tích cực, hiệu quả của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh và Lực lượng 47 LLVT tỉnh, với nhiều biện pháp được triển khai kiên quyết, đồng bộ, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có những thông tin chính thống, đầy đủ, đúng đắn. Từ đó xây dựng niềm tin vững chắc, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách; bảo đảm cho nền tảng tư tưởng của Đảng luôn luôn được giữ vững trong LLVT tỉnh. Đó là điều kiện tiên quyết để LLVT tỉnh luôn luôn bảo đảm yếu tố cách mạng, là lực lượng tin cậy tuyệt đối của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.