Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng;

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam tại Tờ trình số 503/TTr-TNWP ngày 21-9-2020 về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với cá nhân nêu trên theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.