Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát tình hình tiến độ thực hiện dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công ở huyện Ninh Hải và Thuận Nam

Ngày 23-9, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với huyện Ninh Hải và Thuận Nam về tình hình tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn, các huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, huy động nguồn lực, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Theo báo cáo, tổng vốn UBND tỉnh phân bổ năm 2020 cho huyện Ninh Hải trên 102,2 tỷ đồng, huyện tổ chức phân bổ cho chủ đầu tư thực hiện công trình, dự án trong năm đạt 88,5 tỷ đồng; giá trị khối lượng đã giải ngân, thanh toán đến ngày 15-9 hơn 37,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37,08%. Đối với huyện Thuận Nam, được phân bổ 74,9 tỷ đồng, số vốn giải ngân tính đến nay trên 23,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31%. Tại buổi giám sát, các địa phương nêu một số nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với yêu cầu đề ra như: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; việc ban hành, điều chỉnh hệ số giá đất chưa kịp thời, ảnh hưởng đến việc bồi thường cho người dân; tác động của dịch COVID-19 làm chậm tiến độ thi công công trình…

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu trong buổi giám sát tại huyện Ninh Hải.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo của tỉnh, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đã giao, nhất là giải ngân nguồn vốn sự nghiệp. Trong đó, rà soát lại toàn bộ các số liệu, tỷ lệ giải ngân đối với từng công trình, dự án cụ thể; quan tâm, bố trí vốn thanh toán dứt điểm những công trình đã được phê duyệt quyết toán; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, ban hành hệ số giá đất phù hợp, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ dự án. Nâng cao vai trò chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND các cấp trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh thi công hạng mục công trình đang triển khai trên địa bàn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình sau đầu tư…