HĐND tỉnh: Đẩy mạnh giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã tích cực đổi mới, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đạt một số kết quả nổi bật:

Đã tổ chức thành công 14 kỳ họp, ban hành 256 nghị quyết. Các nghị quyết được xây dựng thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, pháp luật, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND, lấy ý kiến cử tri, nhân dân, phù hợp thực tiễn của địa phương, khả thi, đi vào cuộc sống. Công tác đôn đốc, triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật. Hoạt động kỳ họp nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kỳ họp “không giấy”.

Tăng cường khảo sát, giám sát, thẩm tra, đề xuất giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời khảo sát, xem xét cho ý kiến 177 nội dung thuộc thẩm quyền, để UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 46 nội dung để thống nhất chủ trương chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tổ chức khảo sát thực tế các kiến nghị của cử tri, đôn đốc, giám sát các cơ quan nâng cao trách nhiệm giải quyết, trả lời các nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững. Để đạt mục tiêu đó, HĐND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động khảo sát, thẩm tra, xây dựng nghị quyết, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện các mục tiêu mà nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó xác định: Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kinh tế biển và nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao, du lịch, kinh tế đô thị, thu hút đa dạng các nguồn lực cho phát triển. Về xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng phát triển văn hóa và con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đảm bảo công tác quốc phòng- an ninh; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và xây dựng chính quyền vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển KT-XH nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng-an ninh và phấn đấu với mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tăng cường các giải pháp:

Về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, HĐND tỉnh tập trung xây dựng nghị quyết phải đảm bảo nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, dự báo, điều kiện, nguồn lực, dân chủ, pháp luật, phù hợp, khả thi. Đảm bảo thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh và bền vững, nhất là việc: Xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh; phát triển kinh tế đô thị, xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh; ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; phát triển

KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; các giải pháp đẩy mạnh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh giám sát chuyên đề nhằm thúc đẩy phát triển

KT-XH, xây dựng chính quyền vững mạnh, trong đó, tập trung các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phát triển KT-XH; đẩy mạnh phát triển công nghiệp; phát triển kinh tế biển; phát triển du lịch; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quan tâm giám sát các lĩnh vực: quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách, tài sản công, cải cách hành chính, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thường xuyên. Nâng cao chất lượng xem xét các báo cáo thường kỳ giữa năm, hằng năm của các cơ quan, đơn vị về thực hiện nghị quyết HĐND, thực hiện nhiệm vụ công tác và thực thi pháp luật, kịp thời đề xuất, kiến nghị các đơn vị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình nhằm đôn đốc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thường xuyên giám sát các địa bàn, lĩnh vực, nội dung dễ xảy ra vi phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; phối hợp, đôn đốc, giám sát giải quyết có kết quả các kiến nghị, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của cử tri, nhân dân.

Phối hợp đồng bộ, hiệu quả công tác giám sát trong hệ thống chính trị, nhất là hoạt động thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo có triển khai nhiệm vụ, có thanh tra, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết.

Hoạt động giám sát đảm bảo tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND với các cơ quan hành chính, đảm bảo tính liên thông, xuyên suốt từ công tác hoạch định chính sách, xây dựng thể chế, ban hành nghị quyết, chỉ đạo, điều hành đến kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Giám sát của HĐND đảm bảo đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với giám sát của Đảng, giám sát của Mặt trận và các đoàn thể.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể đảm bảo lựa chọn đại biểu HĐND các cấp đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, chất lượng, đại biểu chuyên trách; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đảm bảo phát huy chất lượng hoạt động giám sát trên các lĩnh vực KT-XH. Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, phát huy vai trò giám sát, thẩm tra. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp.