UBND tỉnh họp nghe báo cáo quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 22-9, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 31-1-2020 của UBND tỉnh về ban hành danh mục xây dựng năm 2020, Sở Xây dựng đã rà soát và xây dựng dự thảo báo cáo về quy định phân công, phân cấp QLDAĐTXD trên địa bàn tỉnh bao gồm 3 chương, 17 điều, quy định chi tiết về quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình; thẩm định phê duyệt dự án, cấp giấy phép xây dựng; tổ chức quản lý, giám sát và quyết toán dự án… Quy định này được áp dụng đối với UBND các cấp, cơ quan chuyên môn phụ trách việc QLDAĐTXD; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đa số các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố cơ bản thống nhất; đồng thời, đề nghị bổ sung và làm rõ một số nội dung trong dự thảo, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy định
phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Việc ban hành dự thảo sẽ góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong việc QLDAĐTXD; đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục điều chỉnh phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư đối với nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo theo quy định pháp luật, đơn giản thủ tục hành chính; bổ sung các giải pháp về tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xây dựng và ban hành các chế tài xử lý vi phạm… Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Sở Xây dựng tiếp thu xây dựng hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.