Anh Trương Văn Tiến Tích cực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Giỏi về năng lực chuyên môn, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc, anh Trương Văn Tiến (ảnh), Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư xứng đáng là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Với nhiệm vụ được giao là tham mưu quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp (DN); đề xuất các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch công tác hỗ trợ phát triển DN, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), kinh tế tư nhân. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Phòng Đăng ký kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong 5 năm qua, anh Trương Văn Tiến luôn bám sát các chủ trương, chính sách cũng như chỉ đạo của ngành, tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Trong công tác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong giải quyết công việc, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả. Với cương vị là Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, anh đã nỗ lực trong điều hành các hoạt động của phòng, phát huy năng lực trí tuệ của tập thể cùng với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công việc luôn có phong cách gần gũi, thân thiện, dân chủ và khoa học; đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua đã hoàn thành tham mưu trình các cấp ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh liên quan lĩnh vực phát triển DN, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế biển. Trong đó có một số chính sách như: Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập; Đề án, Nghị quyết về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận; thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023...

Với vai trò là “đầu tàu” gương mẫu, anh Tiến đã cùng tập thể phòng làm tốt công tác tham mưu thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật DN và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn DN tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho DN, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Anh Tiến cho biết thêm: Bản thân từng làm trong DN dịch vụ du lịch trước khi về công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nên hiểu và chia sẻ được những khó khăn của DN. Do đó, khi tiếp xúc, giải quyết hồ sơ cho DN luôn coi mình là đơn vị phục vụ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN đầu tư phát triển, góp phần làm giàu cho xã hội và tạo việc làm cho người lao động.

Trong nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, anh Tiến đã tham mưu UBND tỉnh triển khai khá đồng bộ các nội dung hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; chủ động nghiên cứu, tham mưu ban hành các kế hoạch triển khai các cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện của địa phương; đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ khắc phục tồn tại, hạn chế sau chuyển đổi mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần khuyến khích, tạo điều kiện cho các HTX trên địa bàn phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Với trách nhiệm và nỗ lực không mệt mỏi, trong những năm qua, bản thân anh Tiến liên tục đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo để áp dụng thực tế vào công tác, được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận. Trong đó có 3 sáng kiến cấp tỉnh và 5 sáng kiến cơ sở. Trong 5 năm qua, anh Tiến luôn được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và năm 2017 là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, từng được nhận nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.