Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức toạ đàm trực tuyến toàn quốc công tác tuyên truyền miệng

Ngày 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức toạ đàm trực tuyến toàn quốc “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, thời gian qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, đảng viên theo hướng tập trung nâng cao chất lượng các kỳ hội nghị báo cáo viên và nâng cao chất lượng các ấn phẩm phát hành. Chú trọng lựa chọn các nội dung chuyên đề, đảm bảo sự cân đối giữa nội dung mang tính cơ bản, chiến lược với nội dung mang tính thời sự để thông tin tại các kỳ hội nghị báo cáo viên; tham mưu mời các đồng chí đứng đầu các ban, ngành, các nhà nghiên cứu chuyên sâu thuộc các lĩnh vực làm báo cáo viên tại hội nghị; đồng thời, linh hoạt sử dụng hai hình thức tổ chức (trực tiếp và trực tuyến), trong đó coi trọng hình thức trực tuyến với ưu thế lan tỏa nhanh thông tin và mở rộng đối tượng người nghe.

Toạ đàm trực tuyến công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém; kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế của công tác tuyên truyền miệng ở địa phương, ngành mình; tiếp tục khẳng định loại hình tuyên truyền miệng với ưu thế riêng biệt sẽ tiếp tục phát huy tính hiệu quả trong thông tin định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin cậy…