Thuận Nam: Tổng kết Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020

Ngày 17-9, UBND huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và triển khai xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Qua 8 năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, huyện Thuận Nam đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Công nhận 4.514/16.091 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 48/51 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập; 27/39 xã đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 32/32 đơn vị học tập ở cơ sở; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% số xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 100% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng…

 Lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

Trong giai đoạn 2021-2030, huyện Thuận Nam tiếp tục triển khai xây dựng xã hội học tập đến từng địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tăng cường thực hiện chức năng Trung tâm học tập cộng đồng tại các Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã; triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phấn đấu 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập và không mù chữ trở lại; 100% xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, mầm non…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.