Thông báo: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo 272/TB-VPUB, ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.