Một số quy định mới về sách giáo khoa và nội dung cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019

*Hỏi: Nhiều độc giả muốn biết quy định mới của Luật Giáo dục năm 2019 về sách giáo khoa (SGK)?

- Đáp: Luật Giáo dục năm 2019 quy định phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học của giáo dục phổ thông; thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục. Điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục năm 2019 thể hiện trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp từ Trung ương đến địa phương. Một số quy định mới về SGK giáo dục phổ thông được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 32 Luật Giáo dục năm 2019 như sau:

1. SGK triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; nội dung và hình thức SGK không mang định kiến dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội; SGK thể hiện dưới dạng sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử;

2. Mỗi môn học có một hoặc một số SGK; thực hiện xã hội hóa việc biên soạn SGK; việc xuất bản SGK thực hiện theo quy định của pháp luật;

3. UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);

4. Tài liệu giáo dục địa phương do UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 32 quy định rõ: Hội đồng quốc gia thẩm định SGK giáo dục phổ thông sẽ bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và các bên liên quan. Đặc biệt, Hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.

Theo quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 quy định: Mỗi môn học giáo dục phổ thông sẽ có một hoặc một số SGK, thực hiện xã hội hóa việc biên soạn SGK; việc xuất bản SGK thực hiện theo quy định của pháp luật. Luật giao cho UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.