Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để công tác KTGS được triển khai thông suốt, hiệu quả, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS cho cán bộ, đảng viên (CBĐV). Trên cở sở nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đề xuất của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan, từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp ban hành chương trình KTGS toàn khóa, hằng năm; đồng thời có điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở tình hình thực tế, xác định các nội dung trọng tâm cần KTGS để phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…

Thực hiện chương trình KTGS toàn khóa, hằng năm và chỉ đạo của Trung ương, từ năm 2016 đến 6-2020, các cấp cấp ủy trong tỉnh đã kiểm tra 2.410 lượt tổ chức đảng (TCĐ) (tăng 72,5%) và 3.540 ĐV (tăng 147,6%). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 24 cuộc kiểm tra 290 lượt cấp ủy, TCĐ cấp dưới (tăng 92%) và 24 ĐV (nhiệm kỳ 2010-2015 chưa kiểm tra ĐV); 11 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 980 lượt TCĐ và 396 ĐV, qua kiểm tra phát hiện 3 ĐV có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 2 trường hợp; các cơ quan tham mưu cấp huyện và tương đương kiểm tra 37 lượt TCĐ; cấp cơ sở kiểm tra 1.103 lượt TCĐ và 3.030 ĐV, qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 12 trường hợp.

Về giám sát chuyên đề, trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đã tổ chức giám sát 1.286 TCĐ (tăng 191,6%) và 2.651 ĐV (tăng 490%). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 10 cuộc giám sát đối với 101 lượt TCĐ (tăng 165,8%) và 4 ĐV; cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy giám sát 514 TCĐ và 446 ĐV, qua giám sát phát hiện 7 trường hợp phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; các cơ quan tham mưu cấp huyện và tương đương giám sát 17 TCĐ; cấp cơ sở giám sát 654 TCĐ và 2.205 ĐV. Thông qua KTGS, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật 2 TCĐ (tăng 2 TCĐ) và 222 ĐV (tăng 2,3%) theo thẩm quyền. Trong đó, khiển trách 150 ĐV, cảnh cáo 42 ĐV, cách chức 26 ĐV và khai trừ 4 ĐV. Nội dung ĐV vi phạm chủ yếu là chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, vi phạm những điều ĐV không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý.

Từ những kết quả trên cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác KTGS được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, nghiêm túc, đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, quy định. Số lượng, chất lượng các cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy được nâng lên đáng kể, nhất là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CBĐV; công tác cán bộ… Công tác kiểm tra được mở rộng về đối tượng, sâu về nội dung, sát về tổ chức, thực hiện lồng ghép giữa KTGS với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của ĐV và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Công tác KTGS được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng. Nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng tập trung kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, đang gây bức xúc trong dư luận và có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan kiểm tra, tư pháp và nội chính. Việc xử lý kỷ luật trong Đảng đa số được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và xử lý nghiêm các TCĐ, ĐV có sai phạm, góp phần làm hạn chế, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong CBĐV.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đến toàn Đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, TCĐ, CBĐV về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; thực hiện thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo phương châm, phương pháp, nguyên tắc, thủ tục, quy trình và dân chủ. Cấp ủy và UBKT các cấp tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, những vấn đề mới phát sinh nhằm phục vụ tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ nghị quyết đại hội, tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị xây dựng chương trình KTGS toàn khóa; rà soát, bổ sung và ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp ủy, UBKT với các ngành, Mặt trận và các đoàn thể có liên quan. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác KTGS có phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… qua đó, đó góp phần xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.