Giải đáp pháp luật

Bà Nguyễn Thị Hà, Phòng Nội vụ huyện Bác Ái, hỏi: Tập thể, cá nhân làm việc tại các Hợp tác xã do cấp nào xét công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”?

Trả lời: Theo quy định tại Mục I, khoản 3, điểm b, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ thì: Đối với người lao động, tập thể người lao động làm việc tại các cơ sở hợp tác xã và trong các ngành nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ, thương mại, đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, Điều 12, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng trên xét, quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến”.

Theo quy định trên thì người lao động làm việc tại các cơ sở hợp tác xã do Chủ nhiệm HTX xét, công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cá nhân; về tập thể trực thuộc thì trên cơ sở đề nghị của Chủ nhiệm HTX, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh xét, công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.