Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh vừa có chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền dự án CSDLQG về dân cư theo Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 7-5-2020 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, đúng trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản liên quan; vị trí, vai trò và tầm quan trọng, nội dung của CSDLQG về dân cư; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án CSDLQG về dân cư. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về dự án CSDLQG về dân cư...