Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2020

Ngày 20-8, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2020; phương án điều chỉnh các quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Năm 2020, UBND tỉnh phấn đấu thu tiền sử dụng đất 564,601 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách tỉnh 255,436 tỷ đồng, thu ngân sách cân đối ngân sách huyện, thành phố 309,165 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, thu cân đối ngân sách tỉnh chỉ đạt 137,351 tỷ đồng, do bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 mới được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 30-5-2020, ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tham mưu, đề xuất xử lý các công việc liên quan kế hoạch đấu giá, thu tiền sử dụng đất cũng như hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh chậm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bồi thường, GPMB các dự án. Công tác phối hợp, lập hồ sơ xác định phương án giá đất cụ thể giữa các ngành, địa phương thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo thủ tục, thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, việc phối hợp với các đơn vị tư vấn để tư vấn xác định giá đất cụ thể còn thiếu chặt chẽ, buông lỏng trong công tác quản lý xác định giá đất, để xảy ra chậm trễ, dẫn đến phát sinh các vấn đề bất cập vướng mắc khi triển khai thực hiện dự án.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác xác định giá đất, hoàn thành việc thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các ngành liên quan xây dựng quy trình xác định phương án giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh để có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó quy định cụ thể về thủ tục hồ sơ, thời gian, trình tự, trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, đặc biệt quy định rõ thời gian thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, cơ chế xử lý các vấn đề phát sinh, vi phạm trong quá trình xác định giá đất; rà soát, tham mưu chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để tổ chức đấu giá các cơ sở nhà, đất nhằm đảm bảo đạt kế hoạch đã đề ra. Giao UBND các huyện, thành phố rà soát các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất so với giá đất tại thời điểm bồi thường, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, biến động giá đất, tính toán giá trị chênh lệch điều chỉnh giá đất và các vấn đề liên quan, trong đó nêu rõ nguyên nhân vướng mắc và đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm thu hồi đất. Trường hợp không đạt dự toán thu ngân sách từ đất đai, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.