KỶ NIỆM 75 NĂM, NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8/1945 - 19/8/2020)

Công an tỉnh Ninh Thuận “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Từ sau ngày tái lập tỉnh (4-1992) đến nay, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong quá trình chiến đấu và xây dựng lực lượng, Công an Ninh Thuận đã từng bước trưởng thành rõ nét về nhiều mặt, tạo được niềm tin của Đảng, chính quyền và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn trật tự xã hội… Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế; thực hiện Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521-QĐ/TTg, lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Qua 15 năm thực hiện Quyết định số 521-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ban Chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), đề ra công tác trọng tâm, tổ chức các hình thức, biện pháp duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tại cơ sở, quan tâm xây dựng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng ở địa bàn dân cư, nhằm kịp thời giải quyết hòa giải ổn định tình hình ANTT ở cơ sở; đồng thời triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác tham gia phòng, chống tội phạm trong nhân dân, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đã liên tục được đổi mới về nội dung hình thức, nâng cao chất lượng. Ngày hội không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Lực lượng Công an tỉnh thường xuyên tập luyện, chủ động trong
mọi tình huống để đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Để ngày 19-8 thật sự là ngày hội của toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng ta tin tưởng rằng, với vai trò tham mưu và nòng cốt của mình, lực lượng Công an Ninh Thuận sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng và chính quyền địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức và biện pháp thích hợp. Đề nghị cấp ủy - chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, giữ vững tình hình ANTT; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT rất nặng nề, khó khăn mà Đảng và Nhân dân giao phó, đòi hỏi lực lượng CAND cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Gắn bó với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục siết chặt kỷ cương, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phấn khởi, tự hào trước những thành tích mà lực lượng CAND nói chung và Công an Ninh Thuận nói riêng đã giành được trong 75 năm qua, chúng ta tâm niệm rằng: Mỗi chiến công của lực lượng Công an Ninh Thuận đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương; bắt nguồn và được nhân lên sức mạnh từ sự đoàn kết, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, đặc biệt là của quân đội nhân dân và sự thương yêu đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, ôn lại chặng đường 75 năm đấu tranh gian khổ hy sinh với nhiều chiến công và cả những vấp váp còn mắc phải của lực lượng CAND nói chung và lực lượng Công an Ninh Thuận nói riêng nhằm cùng nhau tự hào về những gì đã làm được để tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời rút ra được nhiều bài học quý giá để mỗi chúng ta có hướng xác định mục tiêu phấn đấu của mình.

Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tin tưởng rằng CBCS lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và xứng đáng là con em yêu quý của Nhân dân.