CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM - CAI NGHIỆN MA TÚY

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Trong thời gian qua, một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và tệ nạn ma túy (TNMT) được tỉnh đặt lên hàng đầu, đó là đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung về PCTP và TNMT. Công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả khá, góp phần kiềm chế và đẩy lùi dần TNMT ra khỏi đời sống xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tác hại, phòng ngừa TNMT được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức, đến từng đối tượng; gắn nội dung tuyên truyền với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực. Các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền với hàng trăm nghìn lượt người tham dự; pano, áp phích, biên soạn  ấn phẩm tài liệu tuyên truyền, tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh-sinh viên ký cam kết thực hiện nội dung “3 không” (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất MT; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn MT) được tổ chức hàng năm. Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ PCTP và TNXH, các tổ tư vấn rèn kỹ năng sống, phòng ngừa xã hội; thực hiện các giờ dạy học, hoạt động ngoại khóa tích hợp nội dung phòng, chống MT... Tổ chức chiếu phim lưu động, xây dựng các vở kịch, ca múa nhạc chủ đề về phòng, chống MT tuyên truyền lưu động tại các huyện, thành phố.

Đoàn viên, thanh niên ra quân tuyên truyền ngày Thế giới phòng, chống ma túy năm 2020. Ảnh: V.Lê

Điển hình, Công an tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền chú trọng, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, nói chuyện tại 22 trường học, trung tâm giáo dục với hơn 22.000 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự. Chuyên mục An ninh Ninh Thuận hàng năm phát từ 6-8 phóng sự về các hoạt động phòng, chống MT, cai nghiện MT, chữa bệnh, phục hồi tại Cơ sở cai nghiện tỉnh và các địa phương có người nghiện MT sau khi cai nghiện trở về được sự giáo dục, giúp đỡ của các đoàn thể và chính quyền địa phương, tạo dư luận tốt trong cộng đồng dân cư, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký kết với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự, bản tin về công tác PCTP và TNXH và các vụ việc vi phạm liên quan đến MT; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, áp phích, tờ rơi và trên hệ thống truyền thanh tại các điểm công cộng, khu đông dân cư và các trục đường chính. Hàng năm, tổ chức ra quân, mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống MT; tổ chức hội thảo, hội nghi chuyên đề về phòng chống TNMT. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải nhiều tin, bài, văn bản tuyên truyền về công tác đấu tranh PCTP và TNMT; về hiểm họa, tác hại của MT đối với con người, gia đình và cộng đồng. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức về tác hại của MT, ý thức tham gia phòng, chống MT của nhân dân được nâng cao; hoạt động phòng, chống MT của các tổ chức quần chúng ở cơ sở ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. Việc đưa tiêu chí phòng, chống MT và các TNXH vào bình xét trong phong trào thi đua và bình xét xã, phường, thôn xóm, gia đình văn hóa đã góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đấu tranh PCTP và TNMT.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho rằng: Công tác tuyên truyền PCTP và TNMT trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả khá, góp phần kiềm chế và đẩy lùi dần tệ nạn MT ra khỏi đời sống xã hội.  Đến cuối Quý II-2020, toàn tỉnh có 15/65 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, MT.

Ðể tiếp tục thực hiện tốt công tác PCTP và TNMT, thời gian đến Ban chỉ đạo PCTP về TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong tuyên truyền PCTP nói chung và tuyên truyền PCTP và TNMT nói riêng. Làm tốt chức năng tham mưu cho HĐND và UBND các cấp trong việc định hướng chung và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ thể khác tham gia vào hoạt động phòng, chống MT có hiệu quả; nâng cao khả năng phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức quần chúng ở cơ sở; đưa công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống MT là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó kiềm chế và kéo giảm số người nghiện cũng như địa bàn có MT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao dân trí, xây dựng ý thức chủ động phát hiện và phòng ngừa tệ nạn MT; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền và biểu dương các điển hình tốt về gia đình văn hóa, xã, phường trong sạch, lành mạnh không có tệ nạn MT; chú trọng đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, với nhiều hình thức đa dạng, trực quan, sinh động, phù hợp với từng đối tượng để từng bước đẩy lùi và xóa bỏ TNMT ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.