Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13-8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự, chỉ đạo Đại hội.

Liên hiệp hội có 11 hội thành viên, với 8.486 hội viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2019, Liên hiệp hội và các hội thành viên có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội có tiến bộ rõ nét. Đội ngũ cán bộ làm công tác hội được tăng cường năng lực, trình độ và nghiệp vụ công tác hội được nâng lên; công tác củng cố, phát triển hội viên tiếp tục có bước phát triển. Các tổ chức thành viên đã phối hợp hoạt động, đoàn kết, thực hiện đạt cơ bản các nhiệm vụ đề ra. Liên hiệp hội đã triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên môn, nhất là tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Hàng năm, đội ngũ trí thức của tỉnh đã trực tiếp chủ trì, hoàn thành nghiên cứu, đưa vào ứng dụng thực tế nhiều đề tài, dự án khoa học.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết-Sáng tạo-Đổi mới-Phát triển”, đại hội đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020-2015 là phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ. Tăng cường hoạt động phối hợp tổ chức tốt Hội thi sáng tạo cấp tỉnh và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh-thiếu niên, nhi đồng. Phấn đấu mỗi hội đăng ký thực hiện 1-2 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, sáng kiến cấp tỉnh được công nhận hoặc thực hiện nhiệm vụ tư vấn và giám định xã hội các đề tài, dự án, quy hoạch do UBND tỉnh giao. Hằng năm, tổ chức 3-4 hội thảo khoa học và chuyển giao 3-4 giải pháp sáng tạo kỹ thuật, ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đồng chí chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động của Liên hiệp hội chưa đạt được kết quả như mong muốn; trong đó, năng lực tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức vẫn còn hạn chế cần sớm khắc phục. Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ tiếp cận nền kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm là rất cấp thiết. Để làm được điều này, đòi hỏi Liên hiệp hội phải nâng cao vai trò trong tập hợp đội ngũ trí thức đoàn kết, sáng tạo, xung kích và phát triển; chú trọng củng cố, kiện toàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình, bối cảnh thực tế.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 31 đồng chí. Đồng chí Lê Kim Hùng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa III.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” cho 5 cá nhân; bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động hội giai đoạn 2014-2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắt tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội, nhiệm kỳ 2015-2019; Liên hiệp hội tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2015-2020.