Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Bắc

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thuận Bắc: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhiều chủ trương, định hướng phát triển kinh tế-xã hội được cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thiết thực, đưa diện mạo địa phương ngày càng đổi mới rõ nét. Qua Đại hội lần này, tôi hy vọng Đảng bộ huyện tiếp tục đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả về công tác xây dựng Đảng như: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng…

Đồng chí Đoàn Hữu Hoan, Bí thư Huyện đoàn Thuận Bắc: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi huyện nhà có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động Đoàn và phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của xã hội. Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng đối với thế hệ trẻ, đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên huyện nhà tri ân trước sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong suốt thời gian qua. Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ kịp thời định hướng, chỉ đạo hoạt động Đoàn sát với nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và phù hợp với tình hình, đặc điểm ở địa phương; tạo môi trường rèn luyện, học tập thuận lợi để phát huy sức trẻ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đầu tư cơ sở vật chất hoạt động thể dục-thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Chamaléa Hiến, Bí thư Đảng ủy xã Phước Chiến: Tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả trên là cả một quá trình phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền địa phương; đặc biệt, với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời, đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Qua Đại hội lần này, tôi mong rằng huyện Thuận Bắc tiếp tục xây dựng các chương trình, đề án triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 18-11-2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 15-2-2020 của Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Tập trung lồng ghép, bố trí linh hoạt nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu; triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ về sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh nếp sống văn minh, xóa bỏ tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.