Những nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong điều kiện hiện nay

Với sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng ta, phù hợp với quy luật trong thực tiễn phát triển của cách mạng, đến nay, sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử.

Trong tình hình dịch COVID-19 đang hoành hành trên phạm vi toàn thế giới, thì Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đã tiếp tục khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thống nhất tư tưởng, minh bạch thông tin, phát huy truyền thống “lấy dân làm gốc”, thiết lập tư duy mới, cách làm mới trong thời đại công nghệ 4.0, vừa tập trung chống dịch, vừa tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, coi là nhiệm vụ kép để thoát ra khỏi khủng hoảng. Cả thế giới đã nhìn nhận Việt Nam là một điểm sáng trong phòng, chống dịch COVID-19, nhưng vẫn duy trì phát triển về kinh tế.

Không những thế, năm 2020, với vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN cùng với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên thế giới, được các nước trên thế giới đánh giá cao. Thực tế đó ai cũng thấy.

Khẳng định những thành quả qua thực tiễn của cách mạng Việt Nam, trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh thông điệp: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Tuy nhiên, trước những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử trọng đại ấy, các thế lực thù địch, phản động lại vẫn điên cuồng chống phá nhằm phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta đã đạt được, bằng những chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là trong điều kiện hiện nay, chúng ta đang tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để tiếp tục góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Một, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục học tập, nghiên cứu lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, nâng cao nhận thức, nhất là trong công tác Xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó để thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng miễn nhiễm với những luồng thông tin độc hại, đúng như tư tưởng của Bác về đạo đức cách mạng là: “Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân”.

Hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát triển, vận dụng những giá trị ưu việt của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Làm được việc này cũng chính là sự khẳng định mạnh mẽ, góp phần chứng minh làm sáng tỏ những giá trị to lớn và góp phần thiết thực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay.

Ba, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt việc nêu gương trong mọi hoạt động, tăng cường tuyên truyền những giá trị ưu việt của Chủ nghĩa xã hội, những thành quả đã đạt được trong thực tiễn đời sống xã hội. Qua đó giúp nâng cao nhận thức trong mỗi người dân, biết phân biệt phải, trái, đúng, sai, khẳng định lòng tin của Nhân dân với Đảng, với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để mỗi người dân tự giác góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung, bảo vệ lẽ phải, chống lại những luồng tư tưởng lệch lạc, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội, thực hiện đúng theo lời dạy của Bác là phải biết dựa vào dân, vì: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Bốn, mỗi cán bộ, đảng viên cần sáng suốt, nhạy bén kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điêu sai trái, thù địch ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất, trong mọi mặt của đời sống xã hội, với những phương thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Hiện nay, các thế lực thù địch có nhiều âm mưu, thủ đoạn để chống phá, với những phương thức hoạt động đa dạng tinh vi. Chúng lợi dụng những sai sót, vướng mắc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành, những biểu hiện tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhiều khi chỉ là vô ý trong nhận thức và những khó khăn khách quan tác động, để dựng lên những câu chuyện xuyên tạc, tạo ra tin đồn đoán “nửa thực, nửa hư” tung lên mạng xã hội, phát biểu, chia sẻ trong những cuộc “trà dư, tửu hậu” gây xáo trộn tư tưởng trong Nhân dân, để tạo dư luận xã hội nhằm chống phá, đả kích theo kiểu “mưa dầm, thấm sâu”.

Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần cảnh giác, nhạy bén để kịp thời nhận thức được những âm mưu thủ đoạn, chiêu trò trên để kịp thời phê phán, phản bác, đấu tranh, không chia sẻ, hưởng ứng những vấn đề có tính nhạy cảm trên các trang mạng xã hội; phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho Nhân dân, mà trước hết là người thân trong gia đình, là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và rộng ra trong xã hội hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của chúng để cùng tham gia lật mặt chúng.

Năm, mỗi cán bộ, đảng viên cần bám sát tình hình, cập nhật thông tin chính thống, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời chấn chỉnh, định hướng dư luận, xác định đây là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có), tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là kỷ luật phát ngôn trong quá trình công tác, trước hết trong cơ quan, đơn vị và rộng ra ngoài xã hội.

Có thể khẳng định rằng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên. Thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên sẽ góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những âm mưu, chiêu trò, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần ổn định tư tưởng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.