Thông báo: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 236/TB-VPUB, ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.