Báo cáo nhanh của Sở Y tế về Công tác giám sát, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Từ 16g00 ngày 5/8/2020 đến 16g00 ngày 6/8/2020)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo nhanh số 3673/BC-SYT, ngày 6 tháng 8 năm 2020 của Sở Y tế về Công tác giám sát, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Từ 16g00 ngày 5/8/2020 đến 16g00 ngày 6/8/2020).