Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Xã Phước Hậu (Ninh Phước) vừa hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông nội thôn Hiếu Lễ thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới 2020. Tuyến đường có chiều dài 680 mét, rộng 3,5 mét, với kinh phí thực hiện 545 triệu đồng; trong đó, người dân đóng góp 21 triệu đồng. Tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi giao thương, đi lại cho người dân.