Sở Khoa học và Công nghệ: Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở

Thực hiện công tác cải cách hành chính ở lĩnh vực nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI), thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã làm tốt 3/8 chỉ số xếp hạng từ trung vị trở lên.

Cụ thể, chỉ số Tính năng động và hiệu lực của hệ thống xếp hạng 2/28, chỉ số Cạnh tranh bình đẳng xếp hạng 3/28, chỉ số Chi phí thời gian xếp hạng 11/28. 5 chỉ số còn lại xếp hạng dưới trung vị là: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chi phí không chính thức, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN), Thiết chế pháp lý, Vai trò người đứng đầu.

Để tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về DDCI, tạo những chuyển biến tích cực trong toàn bộ hệ thống về môi trường đầu tư kinh doanh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở KH&CN ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2020. Quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ. Lãnh đạo Sở giao Văn phòng làm đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện điểm chỉ số thành phần; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện nâng cao chỉ số thành phần. Đôn đốc tiếp tục duy trì và phát huy cao hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Triển khai thực hiện kế hoạch, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN chủ động và thường xuyên rà soát, phối hợp với Văn phòng công khai, minh bạch, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, thủ tục hành chính, thông tin về công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, kiến nghị của DN trên cổng thông tin điện tử của sở. Định kỳ hàng tháng tổng hợp gửi về Văn phòng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của sở. Thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, trong lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Phòng Quản lý công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quá trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết khó khăn vướng mắc cho DN, thực hiện hỗ trợ DN đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công bằng giữa các thành phần kinh tế, các loại hình DN. Không để xảy ra trường hợp ưu ái cho các DN Nhà nước, gây khó khăn cho DN tư nhân; ưu tiên giải quyết khó khăn cho DN nước ngoài hơn là DN trong nước; ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là phát triển khu vực tư nhân, hoạt động của các DN có vốn đầu tư nước ngoài nhận được nhiều quan tâm hỗ trợ hơn từ tỉnh hoặc gây ra tình trạng ưu đãi với các công ty lớn.

Kết quả thực hiện trong thời gian qua, Sở KH&CN được cộng đồng DN đánh giá cao chỉ số Cạnh tranh bình đẳng khi 4/4 chỉ tiêu thành phần xếp hạng trên mức trung vị, trong đó có 2 chỉ tiêu thành phần đánh giá cao nhất là có biện pháp cụ thể hỗ trợ khối DN vừa và nhỏ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đơn vị phụ trách và đối xử ưu ái hơn cho các tổng công ty, tập đoàn lớn. Đối với chỉ số Người đứng đầu có 3/8 chỉ tiêu thành phần xếp hạng trên mức trung vị. Trong đó 2 chỉ tiêu thành phần được đánh giá cao là lãnh đạo sở giám sát và kịp thời chấn chỉnh, xử lý cán bộ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu được DN phản ánh, kiên trì cải thiện văn hóa ứng xử của công chức và hệ thống. Các chỉ số hỗ trợ DN, thiết chế pháp lý, hiệu lực của hệ thống… cũng được nâng cao đáng kể.

Từ nay đến cuối năm 2020, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện các chỉ số cao hơn. Trong đó, tập trung thực hiện chế độ hỗ trợ các DN, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN. Tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện để DN, tổ chức và công dân hiểu, tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thực hiện cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận, giải quyết kịp thời và trả lời cho DN.