Ngành Tuyên giáo Ninh Thuận: Phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 90 năm qua, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng phấn khởi và tự hào vì ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo toàn quốc, công tác Tuyên giáo ở Ninh Thuận được hình thành và phát triển mạnh mẽ, đưa phong trào cách mạng đến với giai cấp công nhân Ninh Thuận rất sớm, góp phần trong việc trang bị nhận thức tư tưởng cho quần chúng nhân dân đứng lên giành chính quyền thành công trong toàn tỉnh. Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà luôn được giữ vững và phát huy, đã làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa và ngày càng khẳng định vị trí trọng yếu của mình trong công tác xây dựng Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành; trong những năm qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay, công tác Tuyên giáo các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong xã hội, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Hệ thống Ban Tuyên giáo các cấp được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngành Tuyên giáo Ninh Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã trải qua một nhiệm kỳ làm việc tích cực, khẩn trương, năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả tích cực; mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất, góp phần giúp cấp ủy giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng của Đảng, của địa phương. Công tác tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận có sự quan tâm; công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực luôn được chú trọng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tăng cường; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản được quan tâm chỉ đạo thường xuyên hơn. Công tác tham mưu chỉ đạo trên lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và các vấn đề xã hội ngày càng bám sát thực tiễn, góp phần điều chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các lĩnh vực này; hoạt động thông tin đối ngoại được mở rộng; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được thực hiện thường xuyên, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Bước vào thời kỳ mới, công tác Tuyên giáo vừa đứng trước những thuận lợi cơ bản, vừa phải trực diện với không ít khó khăn, thách thức do những tác động phức tạp, nhanh chóng, nhiều chiều của tình hình thế giới; những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19, hạn hán đang diễn ra và ảnh hưởng trực tiếp tại tỉnh ta… Mặt khác, các thế lực thù địch, cơ hội ra sức chống phá Đảng ta, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là những yếu tố tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng và tâm trạng xã hội. Trước tình hình đó, trong thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo xác định tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động theo sát tình hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa chiều, định hướng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm chính trị, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm quý và cách làm hay, sáng tạo của các tập thể và cá nhân trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu cao đẹp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết tốt những phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, văn hóa, trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước trong thời gian đến.

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và thực tiễn đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí… góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển trên con đường đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 90 năm qua, ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với những diễn biến phức tạp của tình hình, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.