Hỏi- Đáp về Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Hỏi: Một bạn đọc ở huyện Ninh Phước đề nghị cho biết trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 4 Luật Lực lượng dự bị động viên, quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm sau: Kiểm tra sức khỏe; Thực hiện lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; Thực hiện chế độ sinh hoạt đơn vị dự bị động viên và nhiệm vụ do người chỉ huy giao; Thực hiện lệnh huy động để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân. Ngoài các nội dung trên, Quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên còn có trách nhiệm sau đây:

- Nắm tình hình số lượng, chất lượng đơn vị; duy trì đơn vị sinh hoạt theo chế độ và thực hiện chế độ báo cáo;

- Quản lý, chỉ huy đơn vị khi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

- Quản lý, chỉ huy đơn vị để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

Hỏi: Việc sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 16 Luật Lực lượng dự bị động viên, việc sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên được quy định như sau:

- Sắp xếp quân nhân dự bị đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, có chuyên nghiệp quân sự đúng với chức danh biên chế; gắn địa bàn tuyển quân với địa bàn động viên; trường hợp thiếu thì sắp xếp quân nhân dự bị có chuyên nghiệp quân sự gần đúng với chức danh biên chế.

- Sắp xếp quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được thực hiện theo thứ tự quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng một trước, trường hợp thiếu thì sắp xếp binh sĩ dự bị hạng hai.

- Sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên thuộc đơn vị bộ đội chủ lực trước, đơn vị bộ đội địa phương sau.