Hỏi- Đáp về Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Hỏi: Một số bạn đọc ở Tp. Phan Rang- Tháp Chàm cần hiểu rõ: Luật Lực lượng dự bị động viên có hiệu lực khi nào? Nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên được quy định như thế nào?

Trả lời: Luật Lực lượng dự bị động viên, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22-11-2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020. Theo Điều 3 Luật lực lượng dự bị động viên, nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên bao gồm:

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ và sự chỉ huy, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có trình độ chiến đấu cao và được quản lý chặt chẽ.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

- Xây dựng, huy động đơn vị dự bị động viên bảo đảm đủ quân số, phương tiện kỹ thuật dự bị; đúng tiêu chuẩn, thời gian; bảo đảm bí mật, an toàn theo quy định của pháp luật và kế hoạch dược phê duyệt.

- Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.