Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong tỉnh được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đúng kế hoạch đề ra.

Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 431/431 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội xong (hoàn thành trước kế hoạch đề ra). Tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu 1.994 đồng chí. Về kết quả đại hội cấp trên cơ sở, theo kế hoạch, hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đến nay, đã có 6/11 đảng bộ cấp huyện và tương đương đã đại hội xong, đạt trên 50% (đối với các đảng bộ cấp huyện và tương đương còn lại, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 7 và đầu tháng 8-2020). Các đại hội diễn ra với không khí nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ và hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đại hội đề ra. Việc bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình bầu cử trong Đảng, thể hiện tính dân chủ, khách quan; nhân sự cấp ủy được cấp ủy khóa cũ chuẩn bị đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và có số dư theo quy định. Kết quả bầu cử cấp ủy tại đại hội cấp cơ sở cơ bản đạt được yêu cầu về số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cấp ủy nữ, cán bộ trẻ; đa số các đồng chí tái cử đều trúng cử cấp ủy khóa mới, nhiều đồng chí chủ chốt trúng cử với số phiếu cao. Kết quả ở hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở chỉ bầu một lần là đủ số lượng đại biểu chính thức.

Đối với cấp tỉnh, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra. Hiện đang tiếp thu ý kiến của các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; các ban, bộ, ngành Trung ương; ý kiến góp ý tại đại hội các đảng bộ trực thuộc để hoàn thiện dự thảo lần thứ 4. Dự thảo Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cũng đã được xây dựng. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã xây dựng dự thảo và trình Tỉnh ủy cho ý kiến lần 2. Công tác nhân sự đại hội, Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV. nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; bổ sung kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Rà soát, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, điều kiện sức khỏe, rà soát tiêu chuẩn nhân sự để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác tuyên truyền, cổ động; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm cơ sở vật chất… đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, kế hoạch đề ra.

Để cán bộ đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, yêu cầu đặt ra với cả hệ thống chính trị là phải hết sức phòng ngừa, chủ động ngăn chặn, đấu tranh không để các tác động chi phối bởi thông tin độc, xấu, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội. Quan tâm công tác tuyên truyền, công tác xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, thể hiện kết tinh được trí tuệ, tầm nhìn phát triển của đảng bộ địa phương trong thời gian tới. Xây dựng cấp ủy khóa mới đoàn kết, đáp ứng yêu cầu về chính trị, đạo đức, năng lực, có tài, có tầm, có năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; không để xảy ra tiêu cực và xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, vận động phiếu bầu. Đồng thời làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trước đại hội. Cùng với đó, chủ động dự báo được tình hình, vấn đề có thể phát sinh, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để xử lý dứt điểm, góp phần bảo đảm cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.