Lịch cắt điện công tác (Từ ngày 18/04/2011 đến 24/04/2011)

Ngày 18/04/2011

Một phần thôn Lương Cang - xã Nhơn Sơn - huyện Ninh Sơn từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 45.

Một phần thôn Nha Hố - xã Nhơn Sơn - huyện Ninh Sơn từ 10 giờ 25 đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Lương Tri - xã Nhơn Sơn - huyện Ninh Sơn từ 13 giờ 45 đến 15 giờ.

Tổ 8, 9 - khu phố 6 - phường Bảo An và một phần dân cư tổ 1 - khu phố 1 phường Phước Mỹ từ 15 giờ đến 17 giờ.

Một phần khu vực Nuôi tôm trên cát thôn Hòa Thạnh - xã An Hải - huyện Ninh Phước từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Khu tái định cư thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Thôn Tân Đức - xã Phước Hữu - huyện Ninh Phước từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 45.

Một phần thôn Thành Đức - xã Phước Hữu - huyện Ninh Phước từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 45.

Một phần khu phố 3, 4 - phường Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 50 đến 13 giờ.

Một phần thôn Mỹ Tân 1, 2 - xã Thanh Hải - huyện Ninh Hải từ 8 giờ 30 đến 16 giờ.

Ngày 19/04/2011:

Một phần khu phố 3, 4 - phường Đô Vinh; một phần khu phố 5 - phường Bảo An từ 10 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 7 - phường Đô Vinh từ 13 giờ 45 đến 17 giờ.

Một phần thôn Lương Cách - xã Hộ Hải - huyện Ninh Hải từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30.

Một phần thôn Lương Cách - xã Hộ Hải - huyện Ninh Hải từ 9 giờ 40 đến 11 giờ 30.

Một phần thôn An Nhơn - xã Xuân Hải - huyện Ninh Hải từ 14 giờ đến 17 giờ.

Một phần khu nuôi tôm công nghiệp phía Bắc và một phần thôn Sơn Hải 1 - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 7, 12 - thị trấn Phước Dân - huyện Ninh Phước từ 13 giờ 45 đến 17 giờ.

Một phần khu phố 4 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 40 đến 12 giờ.

Một phần khu phố 2 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 14 giờ đến 15 giờ 30.

Khu phố 3 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mất điện lần lượt từng khu vực từ 7 giờ 40 đến 15 giờ 30.

Khu phố 7 - phường Văn Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mất điện lần lượt từng khu vực từ 7 giờ 40 đến 17 giờ 30.

Một phần thôn Mỹ Tường 1, 2 - xã Nhơn Hải - huyện Ninh Hải từ 8 giờ 30 đến 16 giờ.

Một phần thôn Khánh Phước - xã Nhơn Hải - huyện Ninh Hải từ 15 giờ đến 16 giờ 30.

Thôn Ma Oai 1 - xã Phước Thắng - huyện Bác Ái từ 7 giờ 50 đến 11 giờ 30.

Thôn Ma Oai 2 - xã Phước Thắng - huyện Bác Ái từ 14 giờ đến 17 giờ.

Ngày 20/04/2011:

Một phần thôn Đồng Mé - xã Mỹ Sơn - huyện Ninh Sơn từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Quán Thẻ 3 - xã Phước Minh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Hoà Thạnh - xã An Hải - huyện Ninh Phước; một phần thôn Từ Thiện - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Lạc Tiến - xã Phước Minh - huyện Thuận Nam từ 13 giờ 45 đến 17 giờ.

Thôn Tập Lá - xã Phước Chiến - huyện Thuận Bắc từ 8 giờ đến 9 giờ 15.

Thôn Đầu Suối - xã Phước Chiến - huyện Thuận Bắc từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Thôn Động Thông - xã Phước Chiến - huyện Thuận Bắc mất điện lần lượt từng khu vực từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Thôn Bạc Rây 1 - xã Phước Bình - huyện Bác Ái mất điện lần lượt từng khu vực từ 9 giờ 30 đến 17 giờ.

Xóm Mới - thôn Tầm Ngân - xã Lâm Sơn - huyện Ninh Sơn mất điện lần lượt từng khu vực từ 7 giờ 50 đến 17 giờ.

Ngày 21/04/2011:

Thôn Thành Tín - xã Phước Hải - huyện Ninh Phước từ 8 giờ đến 10 giờ.

Một phần thôn Lạc Tiến - xã Phước Minh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Thôn Giá - xã Phước Hà - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 45 đến 9 giờ 45.

Một phần thôn Lạc Sơn 1 - xã Cà Ná - huyện Thuận Nam từ 13 giờ 45 đến 17 giờ.

Một phần khu phố 7 - thị trấn Phước Dân - huyện Ninh Phước từ 15 giờ 30 đến 17 giờ.

Thôn Chà Đung 1 - xã Phước Thắng - huyện Bác Ái từ 8 giờ đến 11 giờ 30.

Thôn Chà Đung 2 - xã Phước Thắng - huyện Bác Ái từ 14 giờ đến 17 giờ.

Ngày 22/04/2011:

Thôn Thái Giao - xã Phước Thái - huyện Ninh Phước từ 8 giờ đến 9 giờ 10.

Một phần Thôn Như Bình - xã Phước Thái - huyện Ninh Phước từ 9 giờ 20 đến 10 giờ 15.

Một phần Thôn Hoài Trung - xã Phước Thái - huyện Ninh Phước từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần Thôn Liên Sơn - xã Phước Vinh - huyện Ninh Phước từ 14 giờ đến 17 giờ.

Dọc đường Thống Nhất từ cây xăng số 9 đến cây xăng số 4 và từ ngã 3 An Thạnh đến UBND xã An Hải - huyện Ninh Phước từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Lạc Tiến - xã Phước Minh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Từ Tâm - xã Phước Hải; một phần khu phố 5, khu phố 11, 13 - thị trấn Phước Dân - huyện Ninh Phước từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần thôn Lạc Tiến - xã Phước Minh - huyện Thuận Nam từ 13 giờ 45 đến 17 giờ.

Một phần khu phố 7 - phường Văn Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 10 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 5 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 13 giờ 50 đến 15 giờ 30.

Một phần khu phố 4 - phường Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 15 giờ 40 đến 17 giờ.

Ngày 23/04/2011:

Một phần thôn Đắc Nhơn; thôn Lương Tri và khu vực Sân Bay Thành Sơn - xã Nhơn Sơn - huyện Ninh Sơn từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần khu phố Khánh Tân, khu phố Ninh Chữ 1, 2 - thị trấn Khánh Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Xã Hòa Sơn, Ma Nới - huyện Ninh Sơn từ 7 giờ 50 đến 11 giờ 30.

Ngày 24/04/2011:

Các thôn: Tân An, Khánh Hội và Khánh Tường - xã Tri Hải; các xã: Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải - huyện Ninh Hải từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Thông điệp “Vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của mỗi gia đình, mọi người hãy tiết kiệm điện bằng cách sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tắt bớt các đèn chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị không cần thiết”.

Trân trọng kính chào!

 KT.GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐĐộ.

 

Đỗ Nguyên Hưng