Đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đối với huyện Bác Ái

Ngày 16-7, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cơ chế chính sách đặc thù đối với huyện Bác Ái. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình; Phạm Văn Hậu.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Bác Ái trình bày báo cáo đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù thực hiện trên địa bàn huyện Bác Ái, giai đoạn 2020-2030, với 32 nội dung ở nhiều lĩnh vực, trong đó có 12 kiến nghị thuộc nhóm các nội dung cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền trung ương, liên quan đến công tác tổ chức, biên chế và cán bộ; đối tượng, định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ. Nhóm nội dung cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, gồm 20 kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức, biên chế và cán bộ; chính sách hỗ trợ chi thường xuyên, chính sách thuế, ngân sách và đầu tư; chính sách nông nghiệp và về an sinh xã hội.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cơ chế chính sách đặc thù đối với huyện Bác Ái. Ảnh: A.Tuấn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Bác Ái cần nghiên cứu đề xuất các nội dung gắn với các quy định, định hướng và chính sách chung của Nhà nước. Tách bạch rõ các nội dung kiến nghị với việc đề xuất các chính sách phù hợp, có cơ sở, mang tính chất lâu dài; trong đó chú trọng chính sách nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, cơ chế thu hút đầu tư vào huyện để phát triển kinh tế gắn với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan chủ động phối hợp, tham gia cùng huyện Bác Ái xây dựng chính sách từ đầu, đảm bảo sự thống nhất, đúng định hướng và đồng bộ, phù hợp với nguồn lực và các quy định của Nhà nước. Sớm hoàn thiện, ban hành cơ chế đặc thù đối với huyện Bác Ái để thực hiện trong thời gian tới như kiến nghị của địa phương, nhằm phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện Bác Ái phát triển nhanh và giảm nghèo bền vững; tạo sinh kế tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.