Những gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ở Ninh Hải

Xác định thi đua là đòn bẩy, là một trong những phương thức vận động quần chúng hiệu quả nên thời gian qua Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân huyện Ninh Hải luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng qua phong trào đã tạo ra nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, nhìn lại 5 năm (2016-2020) thực hiện phong trào thi đua yêu nước, có thể thấy rõ sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện qua hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt 100,02%, tăng 1,86 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng hằng năm là 13,3% (chỉ tiêu 13-14%); thu nhập bình quân đầu người 57,3 triệu đồng/người/năm 2020, đạt 102,3%. Lợi thế kinh tế biển, hạ tầng, nguồn lực đất đai tiếp tục được khai thác; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đảm bảo; chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên; chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đem lại hiệu quả thiết thực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Từ phong trào, nổi lên nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương sáng đáng để học tập noi theo.

Nông dân xã Xuân Hải (Ninh Hải) áp dụng mô hình trồng nho xanh mang lại kính tế cao.

Trong phong trào thi đua toàn dân làm kinh tế giỏi, các tổ chức, cá nhân ra sức tranh thủ lợi thế của địa phương, phát huy nguồn lực tại chỗ và giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Kết quả có 9.297 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi 4 cấp, có nhiều mô hình cho thu nhập cao ở các xã như: Xuân Hải có mô hình 2 xanh (măng tây xanh và nho xanh); Tri Hải có mô hình sản xuất muối nền đất và trải bạt, nuôi bò vỗ béo; Nhơn Hải, Thanh Hải có mô hình trồng hành tím và tỏi VietGAP…Qua phong trào đã xây dựng các mô hình liên kết SXKD, lấy nông dân SXKD giỏi làm nòng cốt chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn từ 36,5-290 triệu đồng/người/năm. Tiêu biểu trong phong trào thi đua SXKD giỏi cấp Trung ương có các hộ: Huỳnh Thị Thơ (Khánh Hội) sản xuất muối, đánh bắt hải sản xa bờ, giải quyết việc làm cho 40 lao động tại chỗ; Trần Thị Tân (Tri Thủy 2, Tri Hải) với sản lượng muối thu hoạch hằng năm 4.500 tấn/3,3 tỷ đồng/năm, giúp nhiều lao động thu nhập cao; Đạo Thanh Thích (Phước Nhơn 1, Xuân Hải) với mô hình sản xuất lúa (7 sào), chăn nuôi (50 con bò, 200 con cừu) và 1 chiếc máy cày gặt đập liên hợp lúa, máy cuộn rơm… tạo việc làm ổn định cho 15 lao động nghèo.

Ngoài ra, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” được các cấp, các ngành quan tâm phát động tổ chức thực hiện. Đến nay toàn huyện có 50 thôn, khu phố được công nhận là thôn, khu phố văn hóa cấp huyện, đạt 100%; có 25.359 hộ/25.919 hộ được công nhận là gia đình văn hóa, đạt 94% (mục tiêu là 90%); có 56/56 đơn vị (100%) được công nhận là cơ quan, đơn vị văn hóa. Phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn huyện đến năm 2020” khơi dậy trong nhân dân truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”. Qua 5 năm, các chế độ chính sách thực hiện đầy đủ, kịp thời đối với đối tượng gia đình chính sách, người có công cách mạng và bảo trợ xã hội; đặc biệt đã tạo việc làm mới cho 3.254 người; bình quân hằng năm xuất khẩu 25 lao động.

Khối trường học thực hiện tốt phong trào thi đua “ Hai tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt 5 năm vừa qua, thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng giảng dạy, khen thưởng kịp thời đến các cán bộ, giáo viên, công nhân viên lao động có sáng tạo, năng suất và hiệu quả. Trong 5 năm qua, toàn ngành giáo dục huyện có 685 đề tài sáng kiến kinh nghiệm viết và được công nhận 124 đề tài sáng kiến, góp phần phục vụ công tác giảng dạy và quản lý giáo dục huyện nhà.

Để góp phần tích cực xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển, nghĩa tình và đáng sống, UBND huyện Ninh Hải tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2020-2025), đề ra một số chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa-xã hội, môi trường, quốc phòng-an ninh, trong đó trọng tâm là phấn đấu hằng năm tổng giá trị sản xuất đạt 12-13%; thu nhập đầu người 78 triệu đồng (theo giá thực tế năm 2025), giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,2%. Theo đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào“Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra trong 5 năm tới.