Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, tham gia xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, ngành đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tuyên truyền người dân mua thẻ BHYT đối với các vùng bãi ngang, ven biển vừa được công nhận xã nông thôn mới; ban hành Quyết định số 85/2020/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm 2020; Quyết định số 228/2020/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2020. Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bnao3 hiểm thất nghiệp (BHTN); chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 cho BHXH các huyện. Tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT, bố trí các điểm thu, nhân viên đại lý thu đền từng thôn, xóm; tiếp tục thực hiện rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Phân công cán bộ, viên chức bám sát đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng, Sở Tài chính để đôn đốc thu, lập danh sách và chuyển kinh phí tham gia BHYT cho các đối tượng kịp thời. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, chú trọng các hội nghị trực tiếp tại các địa bàn dân cư, trực tiếp đến từng hộ gia đình…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, nên các chỉ tiêu đề ra cơ bản hoàn thành. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 35.710 người, đạt 92,2%; tham gia BHTN 30.585 người, tăng 503 người, đạt 88,3%; tham gia BHXH tự nguyện 2.647 người, tăng 1.209 người, đạt 34,2%; tham gia BHYT 541.337, đạt 98,4%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 91,6%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 520.209, tăng 23,79 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, đạt 45,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN 46,19 tỷ đồng, chiếm 4,07% số thu theo kế hoạch giao. Tổng số chi phí KCB BHYT 6 tháng 2020 là 248,27 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2019; bằng 47,7% so với nguồn dự toán được giao. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, hướng dẫn, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh phát triển.

Ông Võ Thành Trung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, trong những tháng cuối năm ngành tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 39-CT/TW của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 115-KH/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của BHXH Việt Nam về “Cải cách chính sách BHXH”.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, chủ động triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, đảm bảo kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động và người tham gia BHYT. Rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm năm 2020 do ảnh hưởng, tác động của dịch COVID-19-19; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể từng tháng, quý để triển khai thực hiện hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục triển khai rà soát đối chiếu dữ liệu các doanh nghiệp do ngành Thuế cung cấp, để yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; đồng thời triển khai các giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn dự toán chi KCB BHYT; kiểm soát chi phí KCB BHYT đặc biệt đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được giao năm 2020. Đôn đốc thu nộp, giảm nợ đọng, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, thực hiện giao dịch điện tử, ứng dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ngành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, quản lý chặt chẽ và giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao nhất.