Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về Kế hoạch đưa đón, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với các chuyên gia nước ngoài của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam vào làm việc tại Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 204/TB-VPUB, ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về Kế hoạch đưa đón, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với các chuyên gia nước ngoài của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam vào làm việc tại Ninh Thuận.