Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 203/TB-VPUB, ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.