Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và báo cáo kịp thời việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.