Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 94 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế

Ngày 26-11-2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 94/2019/QH14 (Nghị quyết 94) về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1-7- 2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

Theo đó, sẽ có 7 nhóm đối tượng là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền chậm nộp và nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1-7-2020 nhưng không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước sẽ được xử lý nợ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ xử lý nợ theo nội dung đã được quy định rõ tại Nghị quyết 94, ngay trong tháng 3, Cục Thuế tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 94 do đồng chí Cục trưởng làm Trưởng ban. Đồng thời, thành lập thêm 1 Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các công việc xử lý nợ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, từng đối tượng được xử lý nợ đảm bảo chính xác; hướng dẫn thủ tục, trình tự lập văn bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với UBND xã, phường, thị trấn về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Cùng với đó, Cục Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết 94 bằng nhiều hình thức để cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, áp dụng vào thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Cán bộ Chi cục thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam hướng dẫn người dân kê khai thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết 94 nhằm đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý thuế với các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc lập hồ sơ, xác nhận nợ và xử lý theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, ngày 10- 4 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1227/UBND-KTTH về triển khai thực hiện Nghị quyết 94 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nêu rõ yêu cầu, trách nhiệm đối với từng cơ quan trong việc thực hiện và phối hợp triển khai Nghị quyết 94 trên địa bàn tỉnh.

Để Nghị quyết 94 đi vào thực hiện ngay khi có hiệu lực, Cục Thuế tỉnh đã sớm chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế khu vực căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát, phân loại đối tượng và nhóm nợ không còn khả năng thu, đảm bảo phân loại nợ chính xác, đúng tính chất nợ của người nộp thuế. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện việc phân loại nợ không chính xác, chưa đúng quy định thì cần thực hiện điều chỉnh, phân loại lại trên hệ thống quản lý thuế tập trung. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết về đối tượng được xử lý nợ, trình tự thực hiện khoanh nợ, xóa nợ để các Chi cục Thuế khu vực làm cơ sở triển khai. Hiện, quá trình này đang được các Chi cục Thuế khu vực tiến hành khẩn trương.

Đồng chí Đặng Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: Nghị quyết 94 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người nộp thuế và cơ quan thuế. Đối với người nộp thuế, Nghị quyết 94 là chính sách nhân văn giúp những người không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước phục hồi, tái khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đối với cơ quan thuế, Nghị quyết 94 có hiệu lực sẽ làm giảm thời gian theo dõi, quản lý những khoản nợ không có khả năng thu hồi, tạo điều kiện cho việc quản lý thuế được minh bạch hơn, phản ánh đúng thực chất, tình trạng nợ đọng thuế.

Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành lập hồ sơ xử lý nợ. Từ đó, đơn vị sẽ ban hành các quyết định khoanh nợ đối với các trường hợp đủ điều kiện thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp, lập hồ sơ trình UBND tỉnh, Tổng Cục Thuế xem xét xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt tiền chậm nộp đối với các trường hợp đủ điều kiện.