Hỏi - đáp Luật bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hỏi:

Ở tỉnh ta, có bao nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016?

Trả lời:

- Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Thuận là 2 đơn vị:

Đơn vị số 1, gồm các huyện: Bái Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; Đơn vị số 2, gồm các huyện: Ninh Hải, Thuận Nam và Ninh Phước.

- Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 là 12 (mười hai) đơn vị.

Đơn vị số 1, gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Sơn: Tân Sơn, Hòa Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn và Ma Nới; Đơn vị số 2, gồm 9 xã thuộc huyện Bác Ái và 2 xã thuộc huyện Ninh Sơn (Lương Sơn và Lâm Sơn); Đơn vị số 3, gồm 6 xã thuộc huyện Thuận Bắc; Đơn vị số 4, gồm 5 xã thuộc huyện Ninh Hải: Tân Hải, Hộ Hải, Xuân Hải, Khánh Hải, Phương Hải; Đơn vị số 5, gồm 4 xã thuộc huyện Ninh Hải: Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải; Đơn vị số 6, gồm 4 xã, phường thuộc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Bảo An, Đô Vinh, Phước Mỹ, Phủ Hà; Đơn vị số 7, gồm 8 xã, phường thuộc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Kinh Dinh, Mỹ Hương, Đạo Long, Tấn Tài, Mỹ Hải, Thanh Sơn, Đài Sơn, Mỹ Bình; Đơn vị số 8, gồm 4 xã, phường thuộc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Đông Hải, Mỹ Đông, Văn Hải, Thành Hải; Đơn vị số 9, gồm 4 xã thuộc huyện Ninh Phước: Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Thái, Phước Hữu; Đơn vị số 10, gồm 3 xã thuộc huyện Ninh Phước: Phước Thuận, An Hải, Phước Hậu; Đơn vị số 11, gồm 2 xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Phước: Phước Hải và Phước Dân; Đơn vị số 12, gồm 8 xã thuộc huyện Thuận Nam.

- Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2011-2016 là 59 (năm mươi chín) đơn vị.

- Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 là 462 (bốn trăm năm mươi) đơn vị.

(Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Sở Tư pháp biên soạn)