Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh là đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; hiện có 97 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với tổng số 3.658 đảng viên (ĐV) và gần 12.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB, CC, VC-NLĐ). Với số lượng ĐV đông đảo và nhiều đầu mối TCCSĐ trên nhiều lĩnh vực chủ chốt, quan trọng của tỉnh, nên việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, được Đảng bộ Khối đẩy mạnh thực hiện. Để Chỉ thị số 05-CT/TW được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, thiết thực và có sức lan tỏa, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề các năm 2017, 2018, 2019, 2020; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành cho ĐV đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, tạo kết quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thông qua học tập và làm theo Bác, Tuổi trẻ Khối CQ-DN tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hướng về những vùng khó khăn của tỉnh.

Với sáng kiến “Sổ nêu gương” được triển khai thực hiện từ đầu năm 2017 đến tháng 6 năm 2019 là một dấu ấn riêng trong việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ Khối cũng như cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của CB,ĐV. Theo đó, mỗi CB,ĐV nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, doanh nghiệp hàng năm phải có chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể đăng ký trong “Sổ nêu gương”; đồng thời phải cam kết rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phần đấu; định kỳ hàng tháng từng cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo chi bộ, cơ quan. Bên cạnh đó, các TCCSĐ cũng duy trì việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng của chi-đảng bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Định kỳ phân công ĐV kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sưu tầm các bài viết, phim ảnh tư liệu, gương điển hình...  Qua đó, để ĐV liên hệ bản thân, tự phê bình và phê bình, nhận ra những nội dung thực hiện tốt, nội dung cần tiếp tục phấn đấu thực hiện; khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết quả qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ Khối có 125 tập thể và 368 cá nhân được các cấp tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Một số đơn vị trong Khối có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả nhất định, như: Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều năm liên tục tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu về Bác gắn với các chủ đề học tập và làm theo Bác. Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức sinh hoạt chào cờ Tổ quốc ngoài trời vào thứ hai đầu tháng để nhắc nhở ý thức trách nhiệm CB,ĐV và NLĐ luôn học tập và làm theo Bác… Tuổi trẻ Đoàn Khối cũng tích cực thực hiện và cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác bằng những chương trình, hoạt động tình nguyện, xung kích vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tạo dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận.

Đồng chí Trần Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhìn nhận: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các chi, đảng bộ triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối. Cấp ủy các chi, đảng bộ đã chủ động, tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là việc làm thường xuyên và lâu dài của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện tốt hơn việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB, ĐV gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc, cải tiến lề lối và phong cách làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời quản lý chặt chẽ hơn đội ngũ CB,ĐV. Từng CB,ĐV đã có chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách; tạo những chuyển biến về tác phong làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân, nhất là của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; đồng thời cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương CB,ĐV gương mẫu, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới tác phong công tác, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, vô cảm. Vai trò nêu gương sáng của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu ngày càng thể hiện rõ nét. Việc cán bộ lãnh đạo chủ chốt tích cực, gương mẫu, bước đầu đem lại niềm tin cho CB,CC,VC-NLĐ.

Tin rằng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là động lực quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.