Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Ngày 3-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến. Trọng tâm là các chương trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng,…Bên cạnh đó, ngành cũng chủ động phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng-vật nuôi phù hợp; triển khai kịp thời các chính sách của Trung ương, địa phương liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, tăng trưởng nông nghiệp đạt khá cao, vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao; thu nhập và đời sống của nông dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có những thành tích
xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Phát động phòng trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, ngành chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm; triển khai các phong trào thi đua có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực; thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; bảo đảm thực hiện đồng bộ 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến…

Dịp này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.