Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến

Ngày 30-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương...

 

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bằng khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện các phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Văn Nỷ

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ các cấp xác định một số nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, thực hiện tốt nội dung “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” theo Quy định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận các cấp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 29 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện các phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp giai đoạn 2015-2020; đồng thời phát động thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025.

*  Ngày 30-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ VII năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm đến dự hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể
và các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2019). Ảnh: U.T

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của đoàn viên và người lao động. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, áp dụng vào thực tiễn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, đã có 8.458 lượt CNVCLĐ đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác và được công nhận, ứng dụng vào thực tiễn; trong số đó có 283, đề tài sáng kiến cấp tỉnh.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua- khen thưởng, tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, phù hợp với thực tiễn, để thi đua- khen thưởng thực sự là động lực xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ tỉnh nhà; yêu cầu trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Trong đó, đặc biệt cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ và UBND tỉnh phát động, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”…, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến… nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2019).