Chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng Ninh Sơn phát triển nhanh, bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Nhân sự kiện này, Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua?

- Đồng chí Nguyễn Tiến Đức: Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Sơn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt khá cao 14,8% ( chỉ tiêu 11-12%). Kinh tế vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, một số ngành lĩnh vực tăng trưởng cao so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra như công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 26,8% (chỉ tiêu 17-18%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng giảm tỷ trọng trong lĩnh vực nông-lâm-thủy sản tăng tỷ trọng trong công nghiệp-thiểu thủ công nghiệp- xây dựng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 1,4 lần với năm 2015. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và quản lý bảo vệ rừng được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực, đến nay toàn huyện có 3/7 xã đã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (KT-XH) đạt được kết quả quan trọng, tạo được nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần làm diện mạo của địa phương thay đổi rõ rệt, đặc biệt là xây dựng thị trấn Tân Sơn đạt chuẩn đô thị loại 4 được quan tâm đầu tư.

Trung tâm thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) trang trí rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội. Ảnh: NAT

Văn hóa-xã hội đạt được triển khai đồng bộ và hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Thực hiện chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giảm 5,48%/năm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn lực trong xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, có chuyển biến tích cực; công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị có nhiều tiến bộ; các nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị được triển khai, thực hiện quyết tâm, quyết liệt và đạt kết quả rõ nét; công tác cán bộ được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng; hoạt động dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị và phát triển KT-XH tại địa phương.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Ninh Sơn trong thời gian qua, góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

* Phóng viên: Với mục tiêu đến năm 2025 xây dựng huyện Ninh Sơn trở thành huyện phát triển nhanh, bền vững, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra chương trình hành động như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Tiến Đức: Với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; đảm bảo giữ vững và ổn định quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ và sức mạnh nội lực, tạo nền tảng vững chắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế với trọng tâm là phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, chế biến nông, lâm sản, dịch vụ du lịch để nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế; xây dựng Ninh Sơn trở thành trung tâm động lực về phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh; phấn đấu nâng thu nhập bình quân của người dân đạt mức khá của tỉnh. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới hết sức nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tập trung, đoàn kết, thống nhất, phát huy mọi nguồn lực, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ vụ đặt ra trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Ninh Sơn đề ra 18 chỉ tiêu phát triển cụ thể trên các lĩnh vực; 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện hiệu quả. Trọng tâm, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH; tập trung cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; thực hiện hiệu quả số hóa trong quản lý xã hội và phục vụ Nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng từ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến các cấp ủy cơ sở và đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí có hiệu quả.

Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng thực hiện dự án phát triển KT-XH. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát huy những kết quả đã đạt, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Sơn tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

--------------------------

Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025

1- Kinh tế (6 chỉ tiêu)

- Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 (giá so sánh năm 2010): 8.007 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 12-13%. Trong đó:

+ GTSX nông - lâm - thuỷ sản: 1.837 tỷ đồng, bình quân tăng 5-6%/năm.

+ GTSX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 4.940 tỷ đồng, bình quân tăng 18-20%/năm.

+ GTSX thương mại - dịch vụ: 1.230 tỷ đồng, bình quân tăng 11-12%/năm.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025:

+ Nông - lâm - thuỷ sản: 25%.

+ Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 60%.

+ Thương mại - dịch vụ: 15%.

- Thu ngân sách: Đến 2025 phấn đấu thu ngân sách huyện đạt 210,3 tỷ đồng, trong đó: huyện thu đạt 95 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 53,3 triệu đồng (gấp 1,3 lần).

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025: 06/07 xã.

- Xây dựng thị trấn Tân Sơn đạt chuẩn đô thị loại 4.

2- Văn hoá- xã hội (7 chỉ tiêu)

- Đến năm 2025, có 69% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, trong đó 03 trường đạt chuẩn mức độ II.

- Số lao động được giải quyết việc làm đến 2025: 10.000 lao động.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2025: 2.250 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 6%.

- Tỷ lệ BHYT/toàn dân đến năm 2025 đạt trên 96%.

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 trên 97%.

- Tỷ lệ thu gom rác thải trong dân đến năm 2025 đạt 90%.

3- Quốc phòng và an ninh (2 chỉ tiêu)

- 100% xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng và an ninh, trong đó có 87,5% vững mạnh toàn diện.

- Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

4- Xây dựng Đảng (3 chỉ tiêu)

- Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên, trong đó “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm đạt 20% và có ít nhất 25% đảng bộ xã, thị trấn đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85% trở lên; trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%.

- Đến năm 2025, phát triển 350 đảng viên mới.