Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo đột phá đưa Bác Ái phát triển mới, toàn diện

Đại hội đại biểu huyện Bác Ái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành từ ngày 24 đến 26-6-2020. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua mà Đảng bộ huyện Bác Ái đạt được?

- Đồng chí Mẫu Thái Phương: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy đoàn kết toàn dân, tích cực phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực xã hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Kết quả có 25/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 5,9%; nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng khá; sản xuất ngày càng phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, nhân dân từng bước áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Trong 5 năm, tổng huy động vốn đầu tư trên 1.100 tỷ đồng, vượt 5,4% kế hoạch đề ra. Các công trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt được nhiều tiến bộ; sự nghiệp giáo dục, y tế được chú trọng đầu tư phát triển; chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; các hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được chú trọng và trở thành điểm sáng tích cực trong nhiệm kỳ qua; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đẩy đủ, kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Huyện Bác Ái trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Ảnh: NAT

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, rõ nét; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86,93%, đạt 108,7% kế hoạch (KH). Trong nhiệm kỳ, kết nạp đảng viên mới là 452 đồng chí, đạt 150,66% KH. Xây dựng chính quyền, Mặt trận và đoàn thể hàng năm đạt 83,33% số tổ chức trong sạch, vững mạnh, đạt 100% KH; vai trò của Mặt trận, đoàn thể - xã hội được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tiếp tục củng cố, tạo sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện...

* Phóng viên: Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, nhiệm kỳ tới huyện Bác Ái cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ đột phá và chương trình trọng điểm gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí Mẫu Thái Phương: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Bác Ái đã xác định rõ mục tiêu là tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển văn hóa, du lịch; tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh. Xây dựng huyện Bác Ái thành không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Raglai.

Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, mặt trận đoàn thể trên địa bàn, qua đó xây dựng dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trên cơ sở đó Đảng bộ đề ra 3 nhiệm vụ đột phá đó là: Tổ chức lại sản xuất theo hướng dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn, triển khai thí điểm tích tụ ruộng đất theo hướng liên kết nhà nông-tổ liên kết, HTX, phát triển nông nghiệp hữu cơ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, trọng tâm là đổi mới tư duy, phát huy ý chí tự chủ, tự lực vươn lên của nhân dân. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội; thu hút, đầu tư phát triển năng lượng tái tạo; phát triển du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng bền vững, giải quyết việc làm tại chỗ.

Với những nhiệm vụ đột phá như vậy, Đảng bộ huyện Bác Ái quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đề ra; tạo bước phát triển mới, sớm đưa huyện nhà thoát nghèo bền vững.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí !

--------------

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN BÁC ÁI

1. Về kinh tế

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 12% trở lên.

- Tổng giá trị sản xuất đạt 2.576 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010). Trong đó, nông - lâm nghiệp 935 tỷ đồng, chiếm 36,3%; công nghiệp, TTCN - xây dựng 1.028 tỷ đồng, chiếm 39,9%; thương mại - dịch vụ 613 tỷ đồng, chiếm 23,8%.

- Thu nhập bình quân đầu người: 30 triệu đồng/người/năm.

- Thu ngân sách trên địa bàn 25 tỷ đồng.

- Diện tích gieo trồng 12.500 ha.

- Quy mô đàn gia súc 85.000 con. Trong đó, đàn trâu, bò là 30.000 con.

- Huy động vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng.

2. Về văn hóa - xã hội

- Phấn đấu xã Phước Đại đạt chuẩn Nông thôn mới; không còn xã dưới 10 tiêu chí.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4%.

- Phấn đấu 50% trường học trực thuộc huyện đạt chuẩn quốc gia.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hàng năm giảm 1,5%.

- 9/9 xã duy trì đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ tăng dân số ở mức 1,5%. Quy mô dân số trên 32.500 người.

- Trên 80% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa.

3. Về môi trường

- 95% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu đạt 57%.

4. Về quốc phòng - an ninh

- 9/9 xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh vững mạnh về quốc phòng.

- 80% xã, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt loại khá trở lên về an ninh, trật tự.

5. Về xây dựng Đảng

- 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 2 đến 3 xã; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

- 85% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Kết nạp 300 đảng viên mới.