Ủy ban MTTQ việt nam Tp.Phan Rang-Tháp Chàm: Phát huy vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, đơn vị luôn quan tâm đẩy mạnh, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy dân chủ, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Qua đó, đã đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: H.P

Đối với công tác tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng bộ máy, tham gia xây dựng pháp luật và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước. Trong giia đoạn 2015-2020, Mặt trận thành phố và phường, xã đã tổ chức 51 cuộc giám sát; phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức 101 cuộc giám sát theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tham gia với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức 160 cuộc giám sát chuyên đề đối với các phường, xã và một số cơ quan đơn vị thuộc thành phố….Trên cơ sở kết quả giám sát, đã kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở: “Lắng nghe dân nói”, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Song song, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả thiết thực. Đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy và phát huy nội lực, ý thức tự quản của người dân tham gia phát triển kinh tế giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường, thực hiện dân chủ, tăng cường đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong cuộc sống. Qua tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” đã nhận được sự đóng góp ủng hộ tích cực của nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Kết quả từ năm 2015 đến năm 2019 toàn thành phố đã vận động được trên 7,5 tỷ đồng. Từ nguồn lực trên đã xây 141 nhà và sửa 45 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo với tổng số tiền 5,87 tỷ đồng; chi công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 1,67 tỷ đồng…

Có thể khẳng định thông qua việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước Mặt trận thành phố đã tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong hoạt động trên mọi lĩnh vực, đóng góp quan trọng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thành phố đã thực hiện đạt và vượt 17/23 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá, bình quân đạt 11,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước 83,6 triệu đồng/người/năm. Đến nay, có 1 xã công nhận Xã nông thôn mới và 10 phường đạt chuẩn Văn minh đô thị. Hàng năm, 117/117 Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các tầng lớp nhân dân; chung sức, đồng lòng xây dựng Tp.Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng phát triển. Vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng tới cải thiện nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận từ thành phố đến phường xã, nhàm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.