Hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng ủy cơ sở NHCSXH tỉnh luôn nhận được sự lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy khối; đồng thời, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở lần II, nhiệm kỳ 2015-2020 để xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, lãnh đạo Đảng bộ cơ sơ thực hiện hoàn thành đạt và vượt 5/5 nhóm chỉ tiêu mà Đại hội đề ra. Trong đó, nhóm chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị về nguồn vốn và chỉ tiêu dư nợ hàng năm đều hoàn thành và vượt kế hoạch.

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đạt được kết quả trên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp mang tính đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ, đó là tập trung đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với việc củng cố và nâng chất lượng hoạt động của đơn vị đi vào ổn định, bền vững. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, trong nhiệm kỳ qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tích cực tham mưu xây dựng các kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hộ nghèo và các đối tượng thụ hưởng, giúp cho tín dụng chính sách xã hội ngày càng chất lượng và hiệu quả.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã và đang triển khai tốt đối với các chương trình tín dụng chính sách theo đúng mục tiêu của Chính phủ, đáp ứng cơ bản về nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh số cho vay trong nhiệm kỳ đạt 3.355 tỷ đồng, với trên 122,5 ngàn lượt hộ vay, bình quân dư nợ của mỗi xã, phường, thị trấn đạt 34 tỷ đồng; đặc biệt, vốn tín dụng chính sách đã tập trung hướng vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, tổng dư nợ cho vay tại các khu vực miền núi là 905,2 tỷ đồng với hơn 27 ngàn hộ vay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 720,6 tỷ đồng, với hơn 29,9 ngàn hộ vay. Các chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm tỷ trọng 59,9% trên tổng dư nợ của toàn Chi nhánh, với số tiền 1.321,7 tỷ đồng cho 51.166 hộ vay. Nguồn vốn tín dụng chính sách triển khai thời gian qua đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ vốn cho người nghèo, các đối tượng chính sách khác đầu tư vào phục vụ sản xuất, kinh doanh, chi phí học tập, xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh, nhà ở cho hộ nghèo. Một trong những điểm nổi bật nhất là góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trên 2% mỗi năm, giúp 26 xã đạt xã chuẩn nông thôn mới.

Song song với công tác giải ngân nguồn vốn vay, trong nhiệm kỳ qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh còn phối hợp xây dựng kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn hàng năm khoảng 10%, chủ động tham mưu cho HĐND và UBND các cấp cân đối nguồn ngân sách địa phương để ủy thác sang NHCSXH với số tiền 34,73 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn uỷ thác cho vay của tỉnh đến nay là 54,6 tỷ đồng, đã tạo thêm nguồn vốn bổ sung, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Ngoài ra, đơn vị luôn quan tâm thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, nâng cao chất lượng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, chất lượng hoạt động giao dịch xã nhằm phục vụ tốt hơn đối với khách hàng và các đối tượng vay vốn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức sử dụng vốn và nghĩa vụ trả nợ của hộ vay; làm tốt công tác tăng cường thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng để khơi tăng nguồn thu, cho vay xoay vòng. Nhờ đó, chất lượng tín dụng luôn ổn định và không ngừng nâng cao, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn dưới 0,3%, đạt 233% kế hoạch.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy cơ sở NHCSXH tỉnh luôn quan tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng đều được tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, Đảng bộ có trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ trực thuộc đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 13 đảng viên mới, đạt 108% kế hoạch; các tổ chức đoàn thể như Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên cơ sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu vững mạnh trở lên.

Đồng chí Hoàng Liên Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHCSXH tỉnh, cho biết: Bám sát định hướng chiến lược phát triển của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội được giao. Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của NHCSXH Việt Nam, UBND các cấp trong việc tạo lập nguồn vốn, đẩy mạnh công tác giải ngân, rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo đúng tiêu chí hưởng lợi; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, giúp người dân phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.