Kế hoạch của UBND tỉnh: Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) Ninh Thuận năm 2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 1871/KH-UBND, ngày 27 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) Ninh Thuận năm 2020.