Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 1-6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) và thi hành kỷ luật trong đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh đã kịp thời ban hành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác KT-GS nhiệm kỳ và hàng năm; ban hành đầy đủ các quy trình hướng dẫn phục vụ công tác KT-GS và thi hành kỷ luật đảng để lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Khối. Công tác KT-GS, nhất là kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra tài chính, thu chi ngân sách; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định và giải quyết dứt điểm, không để tình trạng đơn, thư tồn đọng, kéo dài.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã thực hiện 222 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 381 lượt tổ chức đảng và 1.044 đảng viên; thực hiện 132 cuộc giám sát chuyên đề đối với 305 lượt tổ chức đảng, 760 đảng viên và 4 phòng, ban. Từ tháng 6-2015 đến tháng 3-2020, Đảng ủy Khối tiếp nhận 35 đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị đối với đảng viên; chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền 17 đơn; chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối giải quyết 8 đơn và tổ chức đảng ở cơ sở giải quyết 6 đơn; lưu hồ sơ 4 đơn. Về thi hành kỷ luật đảng và đảng viên, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật “cảnh cáo” 1 tập thể đảng ủy cơ sở; thi hành kỷ luật đảng viên có 17 trường hợp “khiển trách”, 2 trường hợp “cảnh cáo” và cách tất cả chức vụ trong Đảng 2 trường hợp.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong khối và tiến hành công tác nhân sự cấp ủy Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.