Ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Hoàng Thị Út Lan, cán bộ hưu trí phường Kinh Dinh (Tp Phan Rang-Tháp Chàm), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh: Tôi cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá tổng quát về những thành quả rất quan trọng đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Về kinh tế tuy có 1 chỉ tiêu chưa đạt (giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 80%), nhưng với việc thực hiện hoàn thành 26/27 chỉ tiêu nghị quyết đã cho thấy nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, như dự thảo báo cáo cũng chỉ ra, nhìn thẳng vào sự thật mà nói, dù kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ; kinh tế - xã hội miền núi tuy có phát triển nhưng trình độ sản xuất còn thấp; đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Vì vậy trong phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025, tôi đề nghị dự thảo Báo cáo cần nhấn mạnh vấn đề đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Cần bổ sung phần phương hướng về các giải pháp thiết thực cho công tác giảm nghèo bền vững, có chính sách hỗ trợ vốn, khoa học công nghệ nông nghiệp và chú trọng nhân rộng ứng dụng các mô hình sản xuất hiệu quả cho đồng bào miền núi, đặc biệt là tiếp tục đầu tư thêm các công trình thủy lợi. Cũng trong kinh tế, cần xây dựng những giải pháp có tính đột phá và khả thi trên từng lĩnh vực nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, trọng tâm là du lịch và năng lượng. Về xây dựng đảng, bổ sung phần phương hướng cần chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, xây dựng quy chế hàng tháng hoặc quý, cấp ủy phân công về cùng tham dự sinh hoạt để kịp thời chấn chỉnh những mặt yếu kém. Đặc biệt chú trọng xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ có năng lực, có sức bật, có tâm, có trí tuệ, có tầm nhìn tư duy chiến lược, đảm nhận tốt công việc trong tình hình hiện nay.

Cả sư Hán Đô, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh: Bản thân tôi và các vị chức sắc Chăm Bàlamôn và đồng bào dân tộc Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi khi được tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ta thu hút nhiều dự án đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh quan tâm chăm lo và thực hiện tốt công tác tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các vị chức sắc và người dân thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng theo quy định pháp luật.

Qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020- 2025, bản thân tôi vui mừng thống nhất cao với văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiếp tục xác định “Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, nhất là văn hóa Chăm và Raglai; phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan”. Với vai trò, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các vị chức sắc và đồng bào Chăm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống. Đồng bào dân tộc Chăm tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tích cực góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển ngày càng giàu mạnh.