Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26 và 27-5, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (ĐV, CC, VC, NLĐ) thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đề ra. Trong đó, kết quả thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 92,37%, vượt 5,87% chỉ tiêu Thủ tưởng Chính phủ giao; công tác giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 11 đảng viên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ IV ra mắt tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ ĐV, CC, VC, NLĐ vững vàng về chính trị, ổn định tư tưởng, có năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, trong đó phấn đấu kết nạp trên 8 đảng viên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.