Ban Chỉ đạo 35 tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm tiếp tục triển khai Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.”, trong hai ngày 25 và 26-5, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn.

Dự và phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Quán triệt tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 04/5/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, đề ra nhiều nội dung nhiệm vụ để lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở địa phương, trong đó có tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để tiếp tục quán triệt sâu hơn nữa tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với lực lượng trực tiếp tham gia; đồng thời tập huấn một số nghiệp vụ kỹ thuật; bồi dưỡng kỹ năng viết bài để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác; đồng thời tổ chức diễn tập kết nối, phối hợp các lực lượng, tạo nên sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Qua hai ngày tập huấn, hơn 350 đồng chí là thành viên của Ban chỉ đạo 35, thành viên Tổ Thư ký và cộng tác viên của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện đã được nghe Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí -Tuyên truyền báo cáo hai chuyên đề: “Kỹ năng nhận diện các quan điểm thù địch, sai trái; những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đấu tranh phản bác” và “Công tác xử lý điểm nóng chính trị - xã hội ở cơ sở và phương pháp viết bài đấu tranh phản bác trên mạng xã hội”; đồng thời được các cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel và Bộ Tư lệnh 86 hướng dẫn sử dụng một số phần mềm kỹ thuật nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng.

Kết thúc lớp tập huấn, toàn lực lượng đã tổ chức diễn tập, thực hiện một số kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.